Vor fi revizuite reglementările tehnice privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor.

Modificările au fost necesare pentru o armonizare cu ultimele reglementări și standarde europene, precum și pentru corectarea unor aspecte care s-au dovedit a fi deficitare în urma semnalelor primite din piață atât de la proiectanți, cât și de la constructori.

Revizuirea a constituit și prilejul necesar pentru eliminarea prevederilor conflictuale cu alte reglementări tehnice în special cu normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților.

Au fost abordate cu precădere următoarele aspecte:

  • au fost corectate (actualizate) paragrafe din normativ;
  • a fost modificată metodologia de stabilire a debitelor de calcul pentru alimentarea cu apă pentru clădiri de locuit deoarece metodologia existentă în versiunea veche conducea către valori ale debitelor subevaluate și în consecință către o subdimensionare a conductelor de alimentare cu apă;
  • a fost modificat și completat capitolul destinat rezervoarelor de apă și dimensionării volumului acestora deoarece era incomplet și conținea anumite inadvertențe. De asemenea aici s-a urmărit o corelare cu modul de proiectare și de dimensionare al rezervoarelor de apă din sistemul public descris în normativul NP133.
  • a fost refăcut în integralitate capitolul destinat proiectării și dimensionării instalațiilor de recirculare apă caldă de consum deoarece acesta nu mai corespundea cerințelor actuale;
  • a fost modificată metodologia de stabilire a debitelor de calcul pentru instalațiile de canalizare ape uzate menajere pentru clădiri de locuit urmărindu-se aceleași aspecte ca și la capitolul de alimentare cu apă și au fost actualizate metodele de ventilare ale canalizării apelor uzate menajere;
  • au fost introduse noi anexe care să susțină modificările menționate mai sus.
  • În cadrul procesului de revizuire s-au tratat în mod distinct toate cerințele fundamentale privind calitatea în construcții. Pe lângă cele precizate anterior, se menționează actualizarea cerințelor minimale privind siguranța și accesibilitatea în exploatare, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, protecția la zgomot și a celor privind rezistența mecanică și stabilitatea.