Capitolul I

 • DISPOZIŢII GENERALE
 • Art.1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA COLEGIUL TEHNIC AL DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER, conform dovezii disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei– Serviciul Comunicare şi relaţii publice sub nr. 150181 din 06.01.2016.Art.2. Asociaţia  este persoană juridică romană  de  drept  privat, apolitică, neguvernamentală, non-profit şi fără scop lucrativ.Art.3.  Asociaţia  este  de  naţionalitate  română  şi  se   supune legislaţiei române în vigoare.Art. 4.  Sediul asociaţiei este în Com.Tunari, Sat Tunari, Str. Balta Pasărea nr.8, Mansardă, Cam.3, Jud. Ilfov.Asociaţia va putea avea sucursale sau filiale în orice localitate din ţară  sau  străinătate,  cu condiţia respectării procedurii legale  de înscriere a acestora.

  Sediul   poate  fi  schimbat  la  o  altă  adresă  prin   hotãrârea Consiliului Director al asociaţiei.

  Art.5.   Scopul şi obiectivele asociaţiei

  Scop

  Este o asociaţie profesională, nonprofit şi apolitică având scopul:

  1. de a proteja la nivel naţional şi internaţional interesele membrilor săi, specialişti în construcţii diriginţi de şantier.
  2. promovarea şi susţinerea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu;
  3. elaborarea de principii şi standarde profesionale în domeniu;
  4. colaborarea cu instituţii private şi publice pentru identificarea soluţii în vederea îmbunătăţirii Calităţii în Construcţii

   

  Obiective

  1.formarea profesională, perfecţionarea, pregătirea şi instruirea continuă a membrilor săi;

  2.cunoaşterea, promovarea, dezvoltarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul construţiilor;

  3.să organizeze dezbateri profesionale prin simpozioane, cursuri, conferinţe, seminarii, colocvii;

  4.să întocmească prin membrii săi şi în limia competenţelor studii, lucrări de specialitate, să ofere soluţii, puncte de vedere în domeniu;

  5.să recunoască meritele membrilor săi, să acorde premii, diplome, titluri;

  6.să participe la programe de cercetare, de educaţie şi alte programe;

  7.creşterea nivelului de pregătire a personalului firmelor care activează în domeniul construcţiilor prin cursuri organizate de Asociaţie, care va putea înfiinţa un centru de pregătire;

  8.acordarea de atestate de pregătire tehnico-profesională în domeniu, în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţilor în domeniu;

  9.organizarea unei evidenţe informatizate a membrilor asociaţi în vederea favorizării schimburilor de informaţii;

  10.optimizarea tehnicilor de transparenţă şi reclamă comercială, combaterea fenomenelor de concurenţă neloială;

  11.promovarea imaginii Asociaţiei, editarea şi difuzarea de publicaţii de specialitate;

  12.realizarea legăturii între nevoile beneficiarilor în domeniul construcţiilor şi membrii asociaţiilor;

  13.colaborarea cu alte asociaţii similare din străinătate, realizarea unor vizite reciproce de schimb de experienţă şi afilierea internaţională la asociaţii de profil.

  Asociaţia desfăşoară şi activităţi care se înscriu în următoarele coduri CAEN:

  5811- Activităţi de editare a cărţilor;
  5814 – Activităţi de editare de reviste şi periodice;
  5819 – Alte activităţi de editare;
  7021- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
  7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

  7420 – Servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii de consultanţă tehnică legate de acestea;

  7131 – Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor

  7152 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

  7153 – Servicii de consultanţă în construcţii

  7135 – servicii ştinţifice şi tehnice, în inginerie

  8559 – Alte forme de învăţământ.n.c.a.;
  8560 – Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
  9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a;
  9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale
  9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale;
  9499 – Activităţi ale altor organizaţii n.c.a..

  Art.6. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.

  Art.7. Patrimoniul asociaţiei este depus în numerar în sumă de 1200 lei.

  Capitolul II

  MEMBRII ASOCIAŢIEI

  Art.8. Poate fi asociat al asociaţiei orice persoană care recunoaşte Statutul acesteia, aderă la ea şi doreşte să sprijine activitatea asociaţiei sau care consimte în mod voluntar să sprijine material activitatea asociaţiei.

  Art.9. Asociaţia se compune din următoarele categorii de asociaţi:

  1. asociaţi activi: personal administrativ şi de conducere al asociaţiei
  2. asociaţi susţinători: ce sprijină moral sau financiar asociaţia
  3. asociaţi de onoare: care au adus servicii importante asociaţiei şi care sunt scutiţi de taxă de înscriere şi cotizaţie.

   

 • Art.10. În vederea dobîndirii calităţii de asociat persoana care îşi manifestă dorinţa trebuie să depună o adeziune, să aibă recomandarea unui număr de 3 asociaţi, să obţină aprobarea Consilului Director şi să-şi achite taxa de înscriere şi cotizaţia pe minimum 3 luni.Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei se stabileşte de Adunarea Generală.Art.11. Asociaţii ( activi, susţinători sau de onoare)  au următoarele drepturi:
  1. Să aleagă organele de conducere ale asociaţiei, să fie aleşi în aceste organe, dacă au împlinit vîrsta de 18 ani;
  2. Să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectul de hotărîri al Adunării Generale a Asociaţiei;
  3. Să folosească localurile asociaţiei în vederea desfăşurării de activităţi specifice scopului asociaţiei;
  4. Să voteze în Adunarea generală a asociaţilor.

  Art.12. Asociaţii au următoarele îndatoriri:

  1. Să respecte fără rezerve statutul şi regulamentele asociaţiei;
  2. Să-şi plătească cu regularitate cotizaţiile stabilite de adunarea generală;
  3. Să ajute moral şi în limita posibilităţilor material, asociaţia;
  4. Să nu întreprindă nici o acţiune care să lezeze moral sau material numele asociaţiei.

   

  Art.13. Calitatea de asociat se pierde prin:

  1. Retragerea voluntară din asociaţie;
  2. Excluderea din cadrul asociaţiei în cazul când nu-şi plăteşte cotizaţia timp de cel puţin 3 luni, denigrează asociaţia, conducerea sau vreunul din membrii săi, săvârşeşte acte contrare scopurilor asociaţiei, periclitează sau afectează interesele ei.

   

  Art. 14.   Calitatea de asociat este personală şi individuală, ea nu poate trece la succesori.

  Art.15.  Asociatul este de drept autorizat a ieşi oricând din asociaţie, cu condiţia să comunice hotărârea sa organelor de direcţie şi administraţie, cel puţin şase luni înainte de finele anului social.

  Art. 16. Excluderea asociaţilor se va hotărî de adunarea generala cu majoritate de 2/3.

  Art. 17. Asociaţii, care se retrag sau care sunt excluşi, n-au nici un drept asupra avutului social.

  Ei rămân obligaţi a achita cotizaţiile pe tot timpul cât au fost asociaţi.

  Art. 18.  Drepturile personale câştigate ale unui asociat, sociale sau extra-corporative, obligă asociaţia, întrucât titularul lor n-ar fi renunţat la ele în mod  expres prin scris.

  Art. 19. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutive sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

  Art.20. Asociaţia  poate  acorda  titlul de Asociat  de  Onoare unor persoane care s-au ilustrat prin contribuţii  remarcabile în  activitãţi sociale, culturale, artistice, ştiinţifice  sau  persoane care au consolidat prin activitatea lor prestigiul moral al asociaţiei.

  Titlul  de Asociat de Onoare este acordat  de  Adunarea Generalã la propunerea Consiliului Director.

  Capitolul III

  RESURSELE PATRIMONIALE

  Art.21. Patrimoniul social iniţial al asociaţiei se completează cu venituri din contribuţiile membrilor-asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători, sponsorizari, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii, legate, dividende de la societăţi comerciale în care asociaţia este asociat sau asociat unic şi alte contribuţii în bani sau\şi în natură, de la persoane fizice şi juridice, resurse obţinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din surse europene sau din alte surse, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea misiunii, venituri realizate din activităţi economice directe, alte venituri prevăzute de lege. Asociaţia poate primi contribuţii în bani sau în natură fiind luată în considerare şi munca voluntară.

  Asociatia va putea infiinta, cu aprobarea adunarii generale, societati comerciale care desfasoara activitati economice directe cu caracter accesoriu si in stransa legatura a asociatiei, in special cu scopul de autofinantare.

  Capitolul IV

  Art.22. Organele principale ale asociaţiei sunt: o Adunare Generală şi un Consiliu Director.

  Secţiunea I

  Adunarea generală

  Art.23. Adunarea generală este organul suprem al asociaţiei, ea se compune din toţi asociaţii.

  Adunarea generală va fi convocată de Preşedintele asociaţiei.

  Adunarea Generală a membrilor este organul suprem de conducere.

  Ea se convoacă cel puţin o dată pe an. Convocarea trebuie să se facă cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită, şi este necesară să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.

  Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

  1. Aprobă statutul şi regulamentele asociaţiei şi modificările care i se aduc;
  2. Dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale comitetului de direcţie şi comisiei de cenzori, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil
  3. Programul de activitate al comitetului de direcţie şi calendarul competiţional anual;
  4. Alege Consiliul Director
  5. Adoptă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopului şi obiectului asociaţiei
  6. Stabileşte prestaţiile şi cotizaţiile la care vor fi supuşi asociaţii ;
  7. Verifică şi aprobă bilanţul şi contul de gestiune.
  8. Aprobă şi modifică bugetul.
  9. Aprobă modul de angajare şi remunerare a personalului;
  10. Acordă titlul de “membru de onoare”;
  11. Adoptă şi modifică statutul asociaţiei.

  Toţi membrii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de statut (au vîrsta minimă admisă, ori nu sînt în stare de suspendare) au drept de vot egal.

  Adunarea generală va putea lua hotărîri dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul  membrilor săi.

  În cazul în care la prima adunare generală nu se realizează cvorumul stabilit de statut, aceasta se reconvoacă în termen de 15 zile şi poate lua hotărîri valabile cu o jumătate plus unu din cei prezenţi, indiferent de numărul lor.

  Hotărîrile de dizolvare a asociaţiei sau de modificare a scopului stabilit de statut trebuie să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor activi şi simpatizanţi cu cotizaţia plătită la zi şi al membrilor de onoare.

  Dezbaterile şi hotărîrile adunării generale, se consemnează în procese verbale, într-un registru numerotat, certificat,  sigilat şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei.

  Convocarea va avea loc obligatoriu:

  1. În cazurile în care se impune adoptarea unor modificări ale statutului,
  2. În cazurile cînd apar cauze care pun în pericol existenţa asociaţiei,
  3. În orice alte situaţie cînd nevoile o impun,
  4. Atunci cînd se cere convocarea adunării, în scris şi motivat consiliului Director, de cel puţin 1/5 din numărul membrilor.
  5. Când se va hotãrî de consiliul Director.
  6. Cînd se solicită de către comisia de cenzori.

   

  Convocarea va trebui să cuprindã locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.

  În afară de cazurile urgente constatate de consiliul Director, ea trebuie să fie comunicată cu cel puţin treizeci de  zile libere înainte de data convocãrii, fiind anunţată asociaţilor prin scrisoare recomandată sau verbal prin semnarea de cătrea asociaţi a unui convocator.

  Art.24. Adunările Generale ale asociaţilor sunt ordinare şi extraordinare.

  Art.25. Adunările Generale ordinare se ţin o dată pe an în a doua jumătate a lunii ianuarie.

  Art.26. La deschiderea şedinţei adunării generale se alege un birou format din Preşedintele asociaţiei şi doi secretari care vor întocmi şi procesul verbal al adunării generale a asociaţilor.

  Art. 27.   Toţi asociaţii au drept de vot egal.

  În afară de excepţiile mai jos statornicite, şi în lipsă de alte dispoziţii exprese, adunările generale ale asociaţilor sunt considerate valabil constituite dacă au rãspuns convocãrii cel puţin jumãtate plus unu (majoritatea absolută) din numãrul asociaţilor. Hotărîrile adunării sunt valabile cu votul majorităţii asociaţilor prezenţi la adunarea generală.

  La a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absolută a celor prezenţi, oricare ar fi numãrul lor.

  Deciziile pentru dizolvarea asociaţiei, sau transformarea scopului social, trebuie să întruneascã cel puţin 2/3 din numãrul total al asociaţilor prezenţi şi absenţi.

  Excluderea asociaţilor se va hotărî cu o majoritate de 2/3 din numărul asociaţilor prezenţi la adunare.

  Art.28. Votarea se va desfăşura prin vot deschis.

  Art. 29. Propunerile sau actele fãcute în scris, fără deliberare, vor avea puterea de decizie, dacă vor fi semnate de unanimitatea asociaţilor.

  Art. 30. Asociatul interesat personal, prin soţie, prin descendenţii sau ascendenţii direcţi, prin fraţii sau surorile lui, într-o chestiune supusă deciziei adunării generale, sau deciziei unuia din organele de administraţie, nu va putea lua parte la vot.

  Membrii organelor de administraţie vor fi cel puţin în majoritate absolută cetăţeni români.

  Secţiunea II

  Consiliul Director

  Art.31.   Asociaţia este administrată de un Consiliu Director.

  Art. 32.  Consiliul Director reprezintă asociaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformându-se statutului şi deciziilor adunării generale.

  Art. 33.  Bugetul se va întocmi pe capitole şi articole, distinct sumele pentru personal, material şi cheltuieli diverse.

  Art. 34.  Aceste organe sunt de asemenea obligate să prezinte adunării generale bilanţul gestiunii la finele fiecărui an social.

  Art.35. Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:

  1. Întocmeşte şi prezintă adunării generale programul şi registrul său de activitate;

  2 Organizează activitatea de atragere de membri activi precum şi membrii susţinători;

  1. Organizează, concepe şi urmăreşte programele şi acţiunile care să ducă la atingerea obiectivelor asociaţiei.
  2. Controlează modul în care personalul asociaţiei îşi îndeplineşte îndatoririle.
  3. Asigură angajarea personalului asociaţiei;
  4. Aprobă sumele acordate ca sprijin persoanelor nevoiaşe
  5. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini necesare aducerii la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale a asociaţiei.

   

  Art.36. Şedinţele Consiliului Director au loc lunar, în fiecare a doua marţi din lună şi hotărîrile se iau cu majoritate simplă de voturi. Consiliul poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către orice membru al său care un motiv temeinic pentru aceasta.

  Orice membru al consiliului Director care lipseşte nemotivat de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului Director este revocat din funcţia ce o deţine în consiliu.

   

  Secţiunea III

  Controlul Financiar

  Art.37. Asociaţia nu are organ de control.

  Art.38. Controlul va putea fi făcut de membrii asociaţiei care nu sunt şi membrii în Consiliul Director.

  Art.39. Anul financiar se va încheia la 31 decembrie al fiecărui an iar întocmirea bilanţului şi a contului de gestiune se va efectua până la data de 15 februarie ale fiecărui an calendaristic.

  Capitolul V

  VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI                                                                                            

  Art.40. Veniturile asociaţiei provin din:

  -cotizaţiile membrilor;

  -donaţii, sponsorizări, moşteniri sau legate;

  -resurse obţinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din surse europene sau din alte surse;

  -dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

  -dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea misiunii asociaţiei;

  -venituri realizate din activităţi economice directe;

  -alte venituri prevăzute de lege

  Asociaţia poate primi contribuţii în bani sau în natură fiind luată în considerare şi munca voluntară.

  Art.41. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

  Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.

  Art.42. Principalele naturi de cheltuieli ale asociaţiei sunt:

  -salarii şi adaosuri la salarii;

  -indemnizatii;

  -procurari de materiale diverse;

  -chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

  -cazare, masa, transport;

  -apa, canal,salubritate;

  -energie electrica, termica si gaze naturale;

  -procurări de rechizite şi imprimate de birou;

  -alte cheltuieli.

  Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.

  Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

  Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

  Art.43. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

  Capitolul VI

  DIZOLVAREA  ŞI LICHIDAREA

   

  Art.44. Asociaţia se va dizolva :

   

  1. De drept prin:

  -împlinirea duratei pentru care a fost constituţia;

  -realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop;

  -imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

  -reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat de trei luni.

   

  1. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când :

  -scopul  sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

  -realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;

  -urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

  -a devenit insolvabila;

  -nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii;

   

  1. Prin hotărârea Adunării Generale.

   

  Art.45. În cazul dizolvării asociaţiei, în condiţiile art. 40 lit. a şi b, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorescă iar în cazul dizolvării asociaţiei în condiţiile art. 40 lit. c de Adunarea Generală.

  Odată cu numirea lichidatorilor,mandatul Consiliului încetează.

  Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

  Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea acestora.

   

  Art.46. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească

  Creditorii, iar dacă numeralul nu este suficient,să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea  prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

  Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

   

  Art.47. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoanele fizice.

  Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin vânzare la licitaţie publică.

  Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiiile alineatului 2, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

  Data transmiterii bunurilor este cea întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

  Art.48. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul  gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

  Art.49. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la registrul  asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

  Art.50. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat,iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor permite celor in drept bunurile şi sumele ramase de la lichidare, inpreuna cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidarii, dupa aceasta fiind consideraţi descarcaţi.

  Art.51. Asociaţia incetează a avea fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

  Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligaţiile asumate.

  Capitolul VII

  DISPOZIŢII FINALE

  Art.52. Prevederile prezentului  statut se completeazã cu dispoziţiile legale în vigoare.