Recepția și realizarea planurilor parcelare sunt vizate de noi modificări propuse de ANCPI.

Schimbările vor fi realizare în cadrul Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar se vor parcurge etapele prevăzute la art. 40 alin. (4) – (12) din Legea cadastrului.

Situația tehnică și juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se va modifica conform situaţiei tehnico-juridice actuale identificată prin măsurătorile efectuate de persoana autorizată şi actele juridice colectate de către comisia locală/persoana autorizată, fără acordul proprietarilor.

Imobilele care fac obiectul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare pentru care au fost deschise cărți funciare nu vor face obiectul unei noi proceduri de afișare publică, recepție și deschidere a cărților funciare ca urmare a unei lucrări de înregistrare sistematică realizată la nivel de UAT sau sector cadastral.

De asemenea, s-a propus ca planurile parcelare să fie utilizate ca suport tehnic pentru realizarea diferitelor lucrări de investiții, fără atribuire de numere cadastrale și deschidere de cărți funciare, urmând ca aceste operațiuni să fie realizate ulterior în condițiile înregistrării la cerere sau a înregistrării sistematice.

Etapele întocmirii planului parcelar vor cuprinde:

– documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria locală şi de la oficiul teritorial

– realizarea lucrărilor de specialitate: identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice de către persoana autorizată/ comisia locală de fond funciar

– identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din procesele verbale de punere în posesie, titlurile de proprietate sau cărţile funciare

– întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru publicare

– recepționarea de către oficiul teritorial a  planurilor parcelare pentru publicare

– publicarea și afişarea documentelor planurilor parcelare pentru publicare

– soluționarea cererilor de rectificare a documentelor planurilor parcelare și emiterea Hotărârii Comisiei Locale de Fond Funciar cu privire la stabilirea amplasamentelor în urma soluționării cererilor de rectificare

– întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar final în urma soluționării cererilor de rectificare de către comisia locală de fond funciar

– recepţionarea documentelor planurilor parcelare finale

– atribuirea de numere cadastrale tuturor imobilelor din planul parcelar

– deschiderea cărţilor funciare concomitent cu închiderea vechilor evidențe de cadastru și carte funciară.

Totodată, dacă în cadrul tarlalei există diferenţe între suprafaţa măsurată a tarlalei şi suma suprafeţelor imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate din tarlaua respectivă, vor fi aplicate următoarele prevederi:

* dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.

* în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate emise conform legilor funciare, suprafaţa fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa din titlul de proprietate.