Luna viitoare vor intra în vigoare noi reglementări tehnice privind realizarea sistemele de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

Principalii beneficiari ai noii reglementări sunt: proiectanții sistemelor de canalizare,constructorii sistemelor de canalizare și operatorii sistemelor de canalizare.

Această nouă reglementare asigură concepția și dezvoltarea sistemului de canalizare, pentru o durată de viață care, în condițiile de dezvoltare actuale, este de 50 ani.

Astfel va fi abrogată anexa nr. 2 „Partea II-a: Sisteme de canalizare a localităților. Indicativ NP 133/2-2013” la reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013”.

Noul ordin nu se aplică proiectelor de investiții privind sistemele de canalizare ale localităților:

* ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

* pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

* ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);

* ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

* pentru care a fost aprobată finanțarea.