Noi reglementări privind executarea lucrărilor din beton vor intra în vigoare la mijlocul lunii februarie.

Acestea se adresează autorităților, investitorilor (persoane fizice sau juridice), proiectanţilor, executanţilor de lucrări, diriginților de șantier, responsabililor tehnici cu execuția, precum și organismelor de verificare și control (verificarea și/sau expertizarea proiectelor, verificarea, controlul și/sau expertizarea lucrărilor).

Astfel sunt stabilite condiţii comune pentru execuţia structurilor de beton și se aplică atât lucrărilor pe șantier, cât și construcţiilor care au în componență elemente prefabricate de beton.

Reglementările sunt aplicabile atât structurilor de beton provizorii, cât și celor definitive.

Pentru lucrările de construcţii cu caracter specific se aplică și prevederile reglementărilor tehnice din domeniul respectiv, precum și prevederile caietelor de sarcini întocmite de proiectant, după caz. Prin lucrări de construcţii cu caracter specific se înţeleg construcţii inginerești (drumuri, piste pentru aeroporturi, poduri, tunele, canale, amenajări portuare, rezervoare și silozuri etc.).

Se iau în considerare cerinţe suplimentare și diferite și, dacă este necesar, se indică în specificaţia de execuţie, pentru:

a) construcţii executate cu produse, procedee sau echipamente cu caracter de noutate, pentru care există documente tehnice în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) lucrări la care se utilizează betoane speciale: betoane foarte grele, betoane ușoare, betoane pe baza de rășini sintetice, betoane refractare, betoane cu armare dispersă, betoane autocompactante;

c) lucrări la care se utilizează procedee tehnologice speciale: torcretare, vacuumare etc.

Noile prevederi au ca obiect următoarele categorii de lucrări de construcţii:

* trasarea de detaliu pentru cofraje și trasarea pentru montarea elementelor prefabricate;

* realizarea cofrajelor și a susţinerilor acestora;

* fasonarea și montarea armăturilor, inclusiv a celor pretensionate;

* montarea pieselor înglobate în beton;

* punerea în operă a betonului: comanda pentru beton; transportul betonului; turnarea și compactarea betonului; tratarea și protecţia betonului după turnare.

* decofrarea;

* precomprimarea și protecţia armăturilor pretensionate;

* montarea elementelor prefabricate:

* așezarea la poziţie;

* realizarea îmbinărilor (prin monolitizare, cu șuruburi, prin precomprimare etc.).

Contractele pentru serviciile de proiectare și executare a lucrărilor din beton încheiate până pe 17 februarie se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.