MDRAP a introdus spre dezbatere publică următorul proiect de act normativ –Ordin pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, indicativ NP 133-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2901/2013.

Documentul poate fi descărcat din sursa de bază sau din link-ul de mai jos şi care conţine documentul expus public la data de 12.11.2016:

np-113-normativ-privind-proiectarea-executarea-si-exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare

Sursa originală a documentului se poate regăsi aici:

http://www.mdrap.ro/ordin-pentru-modificarea-si-completarea-reglementarii-tehnice-normativ

Iată şi propunerea, pe care noi o considerăm corespunzătoare:

 

 

Art. I. – Reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor”, indicativ NP 133-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2901/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 660 şi 660 bis din28 octombrie 2013, se modifică şi se completează, după cum urmează:

 

  1. La articolul5.4.5 Hidranţi de incendiu exteriori, alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

„d) Distanţa dintre 2 hidranţi aflaţi pe aceeaşi conductă de alimentare cu apă se măsoară de-a lungul axului median al străzii/drumului.”

  1. După art.5.4.5 Hidranţi de incendiu exteriori, se introduce un articol nou, art. 5.4.6 Hidranţi de incendiu exteriori în localităţi din mediul rural, cu următorul cuprins:

5.4.6 Hidranţi de incendiu exteriori în localităţi din mediul rural

(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 5.4.5 alin. alin.(1) şi (13), pe reţelele de alimentare cu apă realizate în localităţile din mediul rural cu o populaţie de la 500 până la 10000 de locuitori, hidranţii exteriori se amplasează la distanţe de până la 500 m între ei.

(2) În cazul realizării unor extinderi ale reţelei existente de alimentare cu apă în localităţi din mediul rural cu o populaţie de până la 500 de locuitori, reţeaua existentă şi extinderea acesteia asigură alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din aceste localităţi, condiţionat de prevederea rezervei intangibile de incendiu de 10 m3 în rezervor. În acest caz, rezervorul se prevede cu posibilităţi pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie şi alte măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor.

(3) În cazul realizării unor extinderi ale reţelei existente de alimentare cu apă, amplasate în intravilanul unei localităţi din mediul rural cu o populaţie de la 500 până la 10000 de locuitori, se asigură, pentru extinderile propuse, atât debitul pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor, cât şi debitul pentru stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori. În acest caz, în punctul de racord al extinderii cu reţeaua existentă se amplasează un hidrant exterior, iar pe reţeaua care se extinde, dispusă în intravilanul localităţii, se prevede, după caz:

  1. amplasarea de hidranţi exteriori la distanţe de până la 500 m între ei, dacă lungimea extinderii este mai mare de 500 m;
  2. amplasarea unui hidrant exterior în capătul reţelei, dacă lungimea extinderii este mai mică de 500 m.

(4) În cazul realizării unor extinderi ale reţelei existente de alimentare cu apă în localităţi din mediul rural cu o populaţie de la 500 până la 10000 de locuitori care au realizat un plan de dezvoltare/modernizare al sistemului de alimentare cu apă pentru o perspectivă de minimum 30 de ani, se vor prevedea, în completarea dispoziţiilor de la alin. (3), numai pentru conducta de alimentare cu apă amplasată în extravilanul localităţii, soluţii de montare ulterioară a hidranţilor exteriori la distanţe de până la 500 m.

Art. II. – Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

Art. III. –Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.