Procesul de avizare și de emitere a autorizațiile de securitate la incendiu a fost simplificat, urmând să fie solicitate mai puține informații, conform modificărilor legislative intrate recent în vigoare.

Odată cu introducerea scenariului de securitate la incendiu preliminar au fost create premisele simplificării procedurii în sensul în care se reduc atât documentele care trebuie depuse, cât și informațiile ce trebuie furnizate în această etapă.

Documentele cerute depind de tipul de construcție pentru care sunt solicitate avizele și autorizațiile (consultați documentul atasat la finalul articolului pentru mai multe detalii).

În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează părți ale unui spațiu amenajat într-o construcție, care dețin autorizație de securitate la incendiu, documentația trebuie să trateze doar spațiile asupra cărora se intervine.

În scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu se va face o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu” a întregii construcții.

Autorizația de securitate la incendiu emisă pentru situația prevăzută mai sus constituie anexă la autorizația de securitate la incendiu emisă inițial pentru acea construcție și se păstrează în aceleași condiții.

Cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu și cea de emitere a avizului de protecție civilă, însoțite de documentația tehnică aferentă, se depun și se eliberează simultan.

Sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu următoarele lucrări:

a) compartimentare interioară, în situațiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” și nici nu este redus gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;

b) consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcției;

c) consolidare care nu reduce gabaritul și/sau nu crește lungimea căilor de evacuare;

d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;

e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora față de celelalte încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza densității de sarcină termică sau a funcțiunii;

f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.