Recepţia este activitatea prin care beneficiarul / investitorul declară că acceptă lucrarea si că o preia, cu sau fără obiecţii, pentru a fi dată în folosinţă. Recepţia se efectuează atât la lucrări noi cât si la intervenţiile în timp asupra instalaţiilor existente (modernizări, extinderi, reparaţii capitale) si se realizează în două etape:
– recepţia la terminarea lucrărilor
– recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

În vederea recepţiei se urmãreste, dacǎ executarea lucrãrilor s-a fãcut în conformitate cu prevederile din proiect, a reglementãrilor tehnice privind execuţia lucrãrilor aferente, precum si a instrucţiunilor de montaj ale producãtorului de echipamente. În acest scop comisia de recepţie examinează:
– proiectul de execuţie;
– dispoziţiile de santier;
– programul de control al calităţii execuţiei si documentele aferente;
– procesele verbale întocmite la terminarea fazelor determinante;
– procesele verbale pentru lucrări ascunse;
– procesele verbale întocmite cu ocazia probelor instalaţiei;
– procesele verbale întocmite cu ocazia reglarea instalaţiei;
– cartea tehnică a construcţiei, referitoare la instalaţiile sanitare din clădiri si de alimentare cu apă si canalizare din ansamblurile de clădiri.

La recepţia lucrărilor se au în vedere condiţiile tehnice privind :
– echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzãtoare ;
– folosirea echipamentelor prevãzute în proiect ;
– respectarea traseelor conductelor ;
– funcţionarea normalã la parametrii prevãzuţi în proiect a echipamentelor din staţiile de ridicare a presiunii, din centrale si puncte termice etc. ;
– montarea si funcţionarea corespunzãtoare a obiectelor sanitare si a armãturilor aferente de alimentare cu apã si de scurgere, precum si a pieselor auxiliare ;
– rigiditatea fixãrii elementelor de instalaţii de elementele de construcţii ;
– asigurarea dilatãrii libere a conductelor ;
– modul de amplasare a armãturilor si aparatelor de reglare si control si accesibilitatea acestora ;
– aplicarea mãsurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibraţiilor ;
– calitatea izolaţiilor si vopsitoriilor ;
– aspectul estetic al instalaţiilor.

Documentele necesare la intrarea în exploatare sunt:
– instrucţiunile (manualul) de exploatare;
– programul de urmărire în exploatare;
– jurnalul evenimentelor;
– registrul de exploatare;
– contractul de exploatare,după caz.