Modele ajutătoare teste grilă Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviație, Transport pe Cablu, pentru examenul de diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția- pot exista unul sau mai multe răspunsuri corecte.

Question 1

Unde se execută rosturile de dilataţie transversale la îmbrăcămintea din beton de ciment ?
Question 2

Prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții se aplică:
Question 3

Ce tipuri de ciment se utilizează la prepararea betoanelor rutiere de ciment ?
Question 4

Stratul de fundaţie alcătuit din balast sau din agregate naturale se recomandă să aibă o grosime de cel mult:
Question 5

Betonul slab este un beton de ciment cu performante mecanice reduse, ce se utilizeaza in cadrul structurior rutiere pentru executia straturilor de :
Question 6

Dirigintele de şantier are obligaţia legală:
Question 7

Grosimea minimă a stratului de uzură în cazul îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment este de:
Question 8

Cât sunt pantele transversale a platformei în cazul drumurilor pietruite?
Question 9

Produsele pentru construcţii care poartă marcajul de conformitate CE sunt obligatoriu însoţite de:
Question 10

În ce condiţii se pot executa săpături lângă construcţii existente:
Question 11

Comisiile de recepţie pentru construcţii şi instalaţiile aferente se vor numi de către:
Question 12

Înainte de aşternerea mixturii asfaltice, stratul suport este supus lucrărilor pregătitoare privind:
Question 13

Ce trebuie făcut în cazul în care umiditatea materialului nu corespunde cu cea indicată în proiect:
Question 14

Produsele pentru construcții care au ca specificaţie tehnică un agrement tehnic european elaborat de un organism din altă ţară pot fi utilizate în România?
Question 15

Cine emite dispozițiile de șantier cate vizează modificarea soluțiilor tehnice?
Question 16

In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor pompate trebuie sa se ia masuri astfel incat:
Question 17

Cum se poate realiza compactarea taluzelor în lipsa unor utilaje de compactare pe plan înclinat sau în cazul unor taluze abrupte?
Question 18

Constitue infracțiune și se pedepsește cu închisoare:
Question 19

Cine remediază defectele apărute în perioada de garanție?
Question 20

În cazul îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment, strierea suprafeței:
Question 21

Lucrările de remediere pe timp friguros cu mixturi asfaltice stocabile nu se pot executa:
Question 22

Tipurile de îmbrăcăminţi bituminoase care se execută pe partea carosabilă a podurilor rutiere sunt (conform Normativului AND 546):
Question 23

Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la autorizarea personalului atestat cu responsabilităţi în domeniul calităţii:
Question 24

În funcţie de situaţie, comisiile de recepţie pot fi formate din cel puţin:
Question 25

Folosirea de materiale şi produse pentru construcţii:
Iată și câteva modele de Studii de Caz.